Start

Moje uwagi i propozycje dotyczące Lasu Miejskiego w Gajewie w związku z konsultacjami ogłoszonymi przez Nadleśnictwo Giżycko

Container center

Column 1

Ogólna
Giżycko
07-03-2022
17-03-2022
24-03-2022
Natural Forest Foundation
Adrian Grzegorz
fundacja.las.naturalny@gmail.com

Column 2

Main

Treść konsultacji

Nadleśnictwo Giżycko, które zarządza Lasem Miejskim w Gajewie koło Giżycka, ogłosiło formalne konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia/ aktualizacji lasów, które będą wyłączone z gospodarki leśnej (tzw. lasy referencyjne). 

Informacja o konsultacjach

Niniejsze konsultacje, mają na celu większe zaangażowanie społeczeństwa w sposób zarządzania Lasem Miejskim w Gajewie koło Giżycka, poprzez dotarcie do mieszkańców zainteresowanych sposobem prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka. Mają też na celu wyrażenie swojej opinii na temat dotychczas prowadzonego dialogu społecznego pomiędzy stroną społeczno- samorządową a Lasami Państwowymi w sprawie ograniczenia gospodarki leśnej. 

 

 

Wiersz pliki

Pliki

Do tej konsultacji nie dołączono żadnych plików.

Treść konsultacji

 

Column 2

Treść konsultacji

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

Pan Krzysztof Dąbkowski

ul. Dworska 12

11-500 Gajewo

 

Szanowny Panie Nadleśniczy,

W nawiązaniu do ogłoszonych przez nadleśnictwo Giżycko konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania lasów referencyjnych wnioskujemy o uznanie za ekosystemy referencyjne następujących wydzieleń w Lesie Miejskim: 13n, 19i, 20d, 20h, 21a, 18b-99, 18b-01, 21d-99, 21d-21d-01, z jednoczesnym zachowaniem dotychczas wyznaczonych ekosystemów referencyjnych.

Uzasadnienie

Wyżej wymienione wydzielenia w Lesie Miejskim to dobrze i bardzo dobrze zachowane fragmenty grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (siedlisko 9170-2 Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Wysokie walory przyrodnicze tych wydzieleń potwierdziła między innymi inwentaryzacja siedlisk Natura 2000, przeprowadzona przez Lasy Państwowe. Zgodnie z wynikami tej inwentaryzacji, dostępnymi w Banku Danych o Lasach, stan zachowania siedlisk uzyskał najwyższą możliwą ocenę, tj. A. Prace terenowe przeprowadzone przez organizacje społeczne, a także wyniki badań briologicznych i lichenologicznych przeprowadzonych na zlecenie Nadleśnictwa Giżycko, potwierdziły obecność w grądach Lasu Miejskiego szeregu gatunków uznawanych za wskaźniki starych, dobrze zachowanych lasów liściastych.

Z informacji zamieszczonych na portalu Nadleśnictwa Giżycko wynika jednoznacznie, że siedliska grądowe, odpowiadające w warunkach Nadleśnictwa przede wszystkim typowi siedliskowemu lasu Lśw, są w obecnej strukturze ekosystemów referencyjnych znacząco niedoreprezentowane. Status ekosystemów referencyjnych posiada jedynie 3,07% lasów na siedlisku Lśw w porównaniu ze średnią 11,75% dla wszystkich powierzchni leśnych w zarządzie Nadleśnictwa i 91,61% dla nieużytków. Spośród siedlisk leśnych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, grąd subkontynentalny jest poddawany najsilniejszej presji eksploatacyjnej z powodu między innymi łatwej dostępności dla sprzętu, co sprzyja opłacalności eksploatacji. Uznanie najlepiej zachowanych fragmentów grądu w Lesie Miejskim za ekosystemy referencyjne przyczyni się do zwiększenia reprezentatywności ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwa Giżycko i będzie spójne z oczekiwaniami społeczności lokalnych, które konsekwentnie opowiadają się za minimalizacją cięć na terenie tego uroczyska.

W nawiązaniu do prowadzonego dialogu społecznego nad ograniczeniem gospodarki leśnej w Lesie Miejskim

W ostatnich miesiącach miał miejsce szereg wydarzeń, które budzą w nas zaniepokojenie o dalsze losy Lasu Miejskiego. Jak Pan wie, w reakcji na rozpoczęcie przez Nadleśnictwo intensywnych cięć rębnych, których ostatecznym celem było, zgodnie z przyjętym przez Lasy Państwowe Planem Urządzenia Lasu, usunięcie
w najbliższych dekadach niemal wszystkich starych drzewostanów Lasu Miejskiego, w 2019 r. społeczności lokalne, wsparte przez władze samorządowe, wyraziły stanowczy sprzeciw wobec tych zamierzeń, a Wójt Gminy Giżycko złożył formalny wniosek o nadanie temu uroczysku kategorii HCVF6, tj. lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. W obliczu takiej reakcji społecznej Lasy Państwowe podjęły ze stroną społeczno-samorządową dialog, przy czym zapewniano nas, że uzyskanie przez Las Miejski kategorii HCVF6 jest sprawą dla przyszłości uroczyska drugorzędną i że Lasy Państwowe są otwarte na dialog niezależnie od losów wniosku o kategorię HCVF6. Fakty zdawały się potwierdzać prawdziwość tych zapewnień, ponieważ w trakcie kolejnych spotkań udawało się doprowadzać do zawierania pisemnych porozumień w sprawie sposobu prowadzenia prac gospodarczych w Lesie Miejskim podczas, gdy wniosek o kategorię HCVF6 pozostawał nierozpatrzony. Taki stan rzeczy trwał do 2021 r.

Na koniec kwietnia tego roku zaplanowany był w nadleśnictwie audyt Forest Stwardship Council  (FSC), którego wynik miał zdecydować o przedłużeniu na kolejne 5 lat posiadanego przez Nadleśnictwo certyfikatu FSC. Niemal dwuletnia zwłoka w rozpatrzeniu wniosku o kategorię HCVF6 miała być jednym z tematów audytu. W tej sytuacji Nadleśnictwo zdecydowało się 15 kwietnia 2021 ogłosić, że owszem, wyznacza kategorię HCVF6, ale zaledwie na jednej piątej powierzchni Lasu Miejskiego. W związku z tym, że wniosek o HCVF6 można było tym samym uznać za rozpatrzony, audyt FSC zakończył się ostatecznie przedłużeniem w dniu 11 sierpnia 2021 r. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (w tym Nadleśnictwu) certyfikatu, umożliwiającego sprzedaż drewna wielkim przemysłowym odbiorcom. Zgodnie z wypracowaną od 2019 r. praktyką, 19 października 2021 r. przedstawiciele Nadleśnictwa i strony społeczno-samorządowej spotkali się w celu omówienia zakresu i sposobu przeprowadzenia prac gospodarczych w Lesie Miejskim w 2022r.
Pan Nadleśniczy otrzymał i zapoznał się z projektami porozumień w sprawie kilku wydzieleni leśnych. Inaczej jednak niż w latach poprzednich, najwyraźniej uznał Pan, że nie ma potrzeby podpisywania niczego ze stroną społeczno-samorządową.

3 listopada 2021 r., w grudniu ogłosił pan przetarg na prace gospodarcze w Lesie Miejskim, a w styczniu 2022 r. w piśmie do jednej z lokalnych organizacji pozarządowych stwierdził pan, że „prowadzony intensywnie od 2019 roku dialog w sprawie Uroczyska Las Miejski, w szczególności dotyczył wniosku Wójta Gminy Giżycko o uznanie części tego obszaru za obszar HCVF6” i że „procedura ta została przez leśników zakończona”.

Ten ciąg zdarzeń odbieramy jako sygnał, że Lasy Państwowe mogą zmierzać do przywrócenia praktyki sprzed 2019 r., czyli do gospodarowania Lasem Miejskim bez porozumienia ze stroną społeczno-samorządową. W związku z tym, pamiętając o proteście naszych lokalnych społeczności przeciwko intensywnym wycinkom w Lesie Miejskim, czujemy się w obowiązku przekazać Panu, co następuje:
 

 • uważamy sposób rozpatrzenia wniosku o nadanie Lasowi Miejskiemu kategorii HCVF6 nie tylko za wyraz zlekceważenia woli społeczności lokalnej, która domagała się takiej ochrony dla całego Lasu, ale także za dowód sprzeniewierzenia się Standardom FSC, które stwierdzają kategorycznie, że w przypadku wyznaczania lasów HCVF6 „jedynym możliwym do przyjęcia kryterium jest opinia lokalnej społeczności - wyrażana w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach, bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej”;
 • oceniamy bardzo negatywnie sposób przeprowadzenia w Nadleśnictwie audytu FSC, ponieważ w trakcie tej procedury pominięto niemal całą argumentację i dokumentację przedstawioną przez stronę społeczno-samorządową na rzecz objęcia statusem HCVF6 całego Lasu Miejskiego lub przynajmniej jego części na wschód od szosy węgorzewskiej;
 • jesteśmy głęboko rozczarowani tym, że pomimo wcześniejszych zapewnień o woli dialogu niezależnie od losów wniosku o HCVF6, Lasy Państwowe zdają się wygaszać ten dialog odkąd w wyniku wspomnianego audytu Nadleśnictwo uzyskało przedłużenie certyfikatu FSC;
 • oczekujemy od Nadleśnictwa:
  • podpisania ze stroną społeczno-samorządową porozumień w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia prac gospodarczych w Lesie Miejskim w 2022 r.;
  • zawarcia ze stroną społeczno-samorządową długofalowego porozumienia, które zagwarantuje trwałość walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych Lasu Miejskiego
  • uzgadniania ze stroną społeczno-samorządową zakresu i sposobu prowadzenia prac gospodarczych w Lesie Miejskim w kolejnych latach po 2023 r.;
  • umożliwienia stronie społeczno-samorządowej rzeczywistego wpływu na kształt kolejnego Planu Urządzenia Lasu na lata 2027-2036;
  • informowania strony społeczno-samorządowej o planowanych cięciach przygodnych
   z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację w terenie zasadności takich cięć.

Uważaliśmy od początku i nadal uważamy, że Las Miejski powinien i może stać się przykładem wzorcowej współpracy między Lasami Państwowymi a lokalnymi społecznościami, jak to ujął w 2019 r. jeden z przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Taka współpraca przyniosłaby mieszkańcom radość z tego, że ich las jest nadal piękny i stary, przyrodzie – zachowanie wspaniałej leśnej enklawy, a Lasom Państwowym – duży zysk wizerunkowy przy pomijalnych kosztach.

 

Aby móc komentować musisz się zalogować.

Tej konsultacji jeszcze nikt nie skomentował. Bądź pierwszy!