Start

Konsultacje dot. programu dla organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Container center

Column 1

Kultura
cała Polska
20-06-2016
01-07-2016
15-07-2016
Punkt koordynacyjny Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce
Katarzyna Kiełbiowska
22 115 60 21

Column 2

Main

Treść konsultacji

Konsultacje dotyczą jednego priorytetu wymienionego w projekcie tzw. Niebieskiej Księgi, która określa intencje dotyczące wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. Niebieska Księga w języku angielskim znajduje się tutaj. 

Przedmiotem konsultacji są zapisy dotyczące priorytetu 15 "Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. W naszych konsultacjach skupiamy się w wyłącznie na potrzebach i wyzwaniach związanych z realizacją tego celu w Polsce.

Organizatorem konsultacji jest Punkt koordynacyjny Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, a technicznie wspomaga go Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Więcej informacji o intencji konsultacji znajduje się na portalu ngo.pl.

Wiersz pytania pomocnicze

Pytania pomocnicze

Prosimy o przedstawienie ogólnych uwag dotyczących propozycji zawartych w Niebieskiej Księdze - zwłaszcza listy obszarów wsparcia oraz sugerowanych działań. Będziemy szczególnie wdzięczni także za wszelkie sugestie dotyczące kryteriów, które powinien spełniać potencjalny operator Funduszu dla organizacji pozarządowych, czyli sposobu wdrażania wsparcia przewidzianego w priorytecie 15.

Zwracamy uwagę, że szczegółowe odpowiedzi można przedstawić w specjalnie przygotowanej ankiecie, która znajduje się tutaj.

Wiersz informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

W ramach konsultacji można się wypowiedzieć pisemnie na temat dokumentu określającego obszary wsparcia Funduszu dla organizacji pozarządowych na 2 sposoby:

komentować go w serwisie MamZdanie 

wypełnić ankietę on-line (znajdującą się tutaj) - jej znaczna część jest polskojęzyczną wersją kwestionariusza zamieszczonego na stronie, używanego w konsultacjach organizowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ale pytamy także o preferencje dot. sposobu organizacji.

Formy te nie wykluczają różnego rodzaju bezpośrednich spotkań i prac w grupach zorganizowanych tematycznie (np. tzw. partnerstw tematycznych) albo terytorialnych (np. regionalnych paneli ekspertów funkcjonujących w ramach Strategicznej Mapy Drogowej).

Uwagi wypowiedziane w którejkolwiek z form należy przesyłać do 1 lipca. Zostaną one opracowane i przedstawione na spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w Warszawie 5 lipca

Wiersz pliki

Pliki

BlueBook_fragmenty.doc[ Pobierz plik ]

Treść konsultacji

 

Column 2

Treść konsultacji

Konsultacje dotyczą tylko jednego priorytetu wymienionego w Niebieskiej Księdze – priorytetu 15. Jego cel został określony jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. W  konsultacjach skupiamy się wyłącznie na potrzebach i wyzwaniach związanych z realizacją tego celu w Polsce.

W dokumencie wymienione są następujące proponowane obszary wsparcia:

1. Demokracja, aktywni obywatele, dobre rządzenie, przejrzystość

2. Prawa człowieka, prawa mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym zwalczanie rasizmu i ksenofobii

3. Sprawiedliwość społeczna i włączanie grup słabszych i wrażliwych społecznie

4. Równość płci i zwalczanie przemocy ze względu na płeć

5. Ochrona środowiska i zmiany klimatu

W projekcie Niebieskiej Księgi mowa jest także o sugerowanych działaniach:

 1. Działanie rzecznicze, podnoszenie świadomości obywatelskiej, włączanie obywateli życie publiczne
 2. Działalność monitoringowa i działalność strażnicza, w tym kontrola wdrażania rekomendacji międzynarodowych instytucji i organów monitorujących
 3. Aktywność obywatelska, wolontariat, partycypacja obywatelska
 4. Partycypacja w procesach tworzenia polityki i w procesach decyzyjnych, w tym działania na rzecz tworzenia środowiska sprzyjającego funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 5. Wspieranie wolności słowa i wolności mediów
 6. Zwalczanie mowy nienawiści, w tym wspieranie sieci organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw z nienawiści
 7. Budowanie potencjału sektora obywatelskiego, w tym wzmacnianie zasobów organizacji pozarządowych, zwiększanie ich przejrzystości i odpowiedzialności oraz zdolności do sieciowania
 8. Współpraca partnerska między organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektorów prywatnego i publicznego
 9. Edukacja obywatelska
 10. Badania naukowe i analityczne służące tworzeniu polityk publicznych
 11. Innowacje społeczne i rozwój przedsiębiorczości społecznej
 12. Dialog wielokulturowy, w tym tworzenie płaszczyzn spotkania i współdziałania większości z mniejszością
 13. Podnoszenie świadomości w kwestiach związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących zmian klimatu
 14. Dostęp do informacji; partycypacja w procesach decyzyjnych; dostęp do sądu w sprawach dotyczących środowiska, zgodnie z treścią Konwencji z Aarhus
Aby móc komentować musisz się zalogować.

Tej konsultacji jeszcze nikt nie skomentował. Bądź pierwszy!